บทคัดย่องานวิจัย

การทดสอบเปรียบเทียบการอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้ความร้อนจากเตาเผาแกลบและหัวเผาน้ำมันดีเซล

สรายุทธ์ สมิตะโยธิน สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมบูรณ์ เวชกามา

การประชุมใหญ่วิชาการวิศวกรรม ประจำปี 2542, สมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย. 1-2 พฤศจิกายน 2542 กรุงเทพฯ. หน้า 281-285.

2542

บทคัดย่อ

การทดสอบเปรียบเทียบการอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันที่ใช้ความร้อนจากเตาเผาแกลบและหัวเผาน้ำมันดีเซล

งานวิจัยนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรับอัตราส่วนอากาศเวียนกลับ ในเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบด ที่มีต่อความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ และค่าใช้จ่ายในการอบแห้ง และการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างกรณีการใช้หัวเผาน้ำมันดีเซล กับกรณีการใช้เตาเผาแกลบแบบไซโคลนเป็นแหล่งความร้อนในการอบแห้ง จากผลการทดลองพบว่า กรณีการใช้หัวเผาน้ำมันดีเซลอัตราส่วนอากาศเวียนกลับที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 40-60 % โดยมีความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะในรูปพลังงานปฐมภูมิอยู่ในช่วง 5-5.7 MJ /kg -water evaporated และค่าใช้จ่ายในการอบแห้งอยู่ระหว่าง 1.45-2.55 บาทต่อกิโลกรัม น้ำที่ระเหยกรณีการใช้เตาเผาแกลบแบบไซโคลน มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนของระบบเฉลี่ย 54 % ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะในรูปพลังงานปฐมภูมิเฉลี่ย 9.4 MJ /kg -water evaporated คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการอบแห้งเฉลี่ย 0.95 บาทต่อกิโลกรัมน้ำที่ระเหย จากผลการทดสอบคุณภาพข้าวหลังการอบแห้งกรณีที่ใช้หัวเผาน้ำมันดีเซลและใช้เตาเผาแกลบแบบไซโคลนในการอบแห้งพบว่า มีเปอร์เซ็นต์ข้าวต้นและความขาวใกล้เคียงกัน อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้