บทคัดย่องานวิจัย

แบบจำลองการแพร่ความชื้นของข้าวเปลือกที่อบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

ณัฐพล ภูมิสะอาด สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และ อภิชิต เทอดโยธิน

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม ประจำปี 2542. 1-2 พฤศจิกายน 2542. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 2542. หน้า 268-273.

2542

บทคัดย่อ

แบบจำลองการแพร่ความชื้นของข้าวเปลือกที่อบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นของข้าวเปลือกที่อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้สมการการอบแห้งทางทฤษฎี โดยพิจารณารูปทรงของข้าวเปลือกเป็นทรงหระบอกสั้น แบบจำลองที่นำมาศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นอยู่ในรูปแบบสมการของ Arrhenius ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ ค่าคงที่ในแบบจำลองต่าง ๆ ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยกับผลการทดลองอบแห้งชั้นบาง พบว่า แบบจำลองที่ใช้ Arrhenius Factor เป็นฟังก์ชันของความชื้นข้าวเปลือกสามารถทำนายอัตราส่วนความชื้นได้ตลอดช่วงการอบแห้ง อุณหภูมิของอากาศในการอบแห้งมีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นมากกว่าความชื้นของข้าวเปลือก