ดาวน์โหลดเรื่องเต็มงานวิจัยของศูนย์ฯ

งานวิจัยของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสอบถาม

เนื่องจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีความประสงค์เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของศูนย์ฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อศูนย์ฯ จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านทางศูนย์ ฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ