งานวิจัยครบวงจรด้าน ข้าว ของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

งานวิจัยครบวงจรด้าน ข้าว หมวดหมู่ : งานวิจัยครบวงจร
Print Friendly and PDF
ข้าว

ข้าว เป็นสินค้าออกที่สำคัญของไทย  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ซึ่งในปี 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 69.35 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 31.28 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 312,800 ล้านบาท ส่งออก 8.6 ล้านตัน (ข้าวสาร) คิดเป็นมูลค่า 170,000 ล้านบาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)

ข้าว

จากการประเมินความสูญเสียผลผลิตข้าวหลังการเก็บเกี่ยว พบว่ามีประมาณ 30% (สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร, 2549) จากปริมาณข้าวที่ผลิตได้ เท่ากับ 31.28 ล้านตัน จะมีปริมาณข้าวที่สูญเสีย เท่ากับ 9.384 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 93,840 ล้านบาท จะเห็นว่าผลผลิตข้าวที่สูญเสียนั้นมีมูลค่ามหาศาล การลดความสูญเสียดังกล่าวจำเป็นต้องทำการศึกษาเพื่อประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตลอดจนสาเหตุของความสูญเสีย เพื่อนำไปสู่การศึกษาเพื่อหาแนวทางลดความสูญเสียดังกล่าว ศูนย์ฯ จึงได้มีโครงการวิจัย “การประเมินความสูญเสียของข้าวหลังการเก็บเกี่ยว: การเก็บเกี่ยว” (มข.) และโครงการวิจัย “การประเมินความสูญเสียของข้าวนาปีในเขตภาคเหนือ อันเนื่องมาจากขบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว” (มช.) เพื่อชี้ให้เห็นว่าความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของข้าว สามารถลดลงได้หากมีการใช้ระบบหรือวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม จึงได้มีโครงการวิจัย “ระบบการจัดการและประสิทธิภาพทางเทคนิคของโกดังเก็บรักษาข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ” (มช.) และโครงการวิจัย “การบริหารการจัดการข้าวจากระยะหลังการเก็บเกี่ยวจนถึงระยะวางจำหน่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต” (มช.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิคของการจัดการข้าวหลังการเก็บเกี่ยวได้ ดังนั้นศูนย์ฯ จึงได้มีโครงการวิจัยต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ หลังการเก็บเกี่ยว

สารบัญ