การขนส่ง (มะม่วง) งานวิจัยครบวงจรศูนย์ฯ

การขนส่ง งานวิจัย มะม่วง หมวดหมู่ : งานวิจัยครบวงจร
การขนส่ง

ประเด็นปัญหา

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับการขนส่งทางเครื่องบินนั้น มีค่าใช้จ่ายสูง เพิ่มต้นทุนการผลิต ทำให้ผลมะม่วงมีราคาแพงกว่ามะม่วงของประเทศคู่แข่ง จึงยังเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของการส่งออกมะม่วง

วิธีการแก้ไขปัญหา

เพื่อให้เกิดการศึกษาการส่งออกแบบครบวงจร สมบูรณ์ ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวให้เหลือน้อยที่สุด ศูนย์ฯ ได้ศึกษาวิธีการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงให้นานขึ้น เพื่อให้สามารถขนส่งผลมะม่วงทางเรือได้ ยังมีอีกแนวทางหนึ่งที่ศูนย์ฯ จำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยต่อไป คือการขนส่งทางเรือ แล้วต่อด้วยเครื่องบิน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งและยังลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย