การคัดขนาด/ คัดคุณภาพ (มะม่วง) งานวิจัยครบวงจรศูนย์ฯ

การคัดขนาด/ คัดคุณภาพ งานวิจัย มะม่วง หมวดหมู่ : งานวิจัยครบวงจร
การคัดขนาด/ คัดคุณภาพ

ประเด็นปัญหา

การคัดแยกผลมะม่วงด้วยคนมีข้อจำกัด คือไม่สามารถทำได้ในกรณีที่ผลผลิตมะม่วงมีปริมาณมาก ซึ่งจะทำให้การคัดแยกล่าช้า และยังประสบปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของผลการคัดแยก การตรวจสอบคุณภาพผลเช่น ความหวานของผล ความผิดปกติของเนื้อ ด้วยเครื่องมือในปัจจุบันใช้เวลามาก เป็นการตรวจสอบโดยทำลายผล อีกทั้งไม่อาจกระทำได้ทุกผล ทำให้คุณภาพของผลมะม่วงเกิดความไม่แน่นอน

วิธีการแก้ไขปัญหา

ศูนย์ฯ ได้จัดทำโครงการวิจัย “ชุดต้นแบบสายการจัดเรียงมะม่วง” (มช.) ซึ่งเป็นการศึกษาการคัดแยกมะม่วงโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ คือ สายจัดเรียงมะม่วง สามารถทดแทนการคัดแยกที่ใช้มนุษย์ได้ โดยใช้เครื่องมือวัดสเปกทรัมการดูดกลืนแสงเมื่อฉายแสง NIR (Near Infrared) หรือเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (NIR Spectroscopy) เป็นการตรวจสอบคุณภาพผลแบบไม่ทำลาย และวิเคราะห์ว่ามะม่วงที่ทำการวัดมีคุณภาพอยู่ในระดับใด โครงการวิจัยนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสายจัดเรียงมะม่วงที่ทำงานได้จริงโดยอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีซึ่งนำไปพัฒนาต่อได้ทั้งในแง่ของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการผลิตผลมะม่วงในระยะหลังการเก็บเกี่ยว