ขั้นตอนการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก (มะม่วง) งานวิจัยครบวงจรศูนย์ฯ

ขั้นตอนการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก งานวิจัย มะม่วง หมวดหมู่ : งานวิจัยครบวงจร
ขั้นตอนการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงแบบครบวงจรอย่างแท้จริง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดแบ่งขั้นตอนการผลิตมะม่วงออกเป็นช่วงๆ เพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน อันจะนำไปเป็นโจทย์ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นให้ครบถ้วน ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด ก็คาดว่าน่าจะได้ชุดคำแนะนำ (Handling Protocol) สำหรับการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกอย่างแท้จริงได้ ขั้นตอนที่อ้างถึง สามารถจัดแบ่งได้ดังนี้

  • 1) การจัดการในแปลงปลูก ซึ่งเป็นการดูแลผลมะม่วงตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตผล
  • 2) การเก็บเกี่ยว/ ดัชนีการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บผลมะม่วง และอายุ ความแก่-อ่อนที่เหมาะสม จะมีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตผล
  • 3) การขนส่งจากแปลงถึงโรงคัดบรรจุ การขนย้ายหรือลำเลียงจากสวนไปยังโรงเรือนคัดบรรจุหรือแหล่งรวบรวมผลิตผล ภาชนะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสามารถปกป้องผลมะม่วงจากการกระทบกระแทกหรือเกิดรอยขีดข่วน ทำให้เกิดแผลที่ผล เป็นสาเหตุให้เกิดการเข้าทำลายของเชื้อโรค
  • 4) การคัดขนาด/ คุณภาพ การส่งออกมะม่วงต้องคัดเลือกผลมะม่วงที่มีขนาดเหมาะสม ตามความต้องการของตลาด และมีคุณภาพ ไม่มีรอยขีดข่วน รอยช้ำ การแตกของผล และรอยแผลที่เกิดจากโรคและแมลง
  • 5) การปรับปรุงคุณภาพและการยืดอายุ หลังจากได้มะม่วงที่มีคุณภาพที่ดีแล้ว จะต้องทำการปรับปรุง รักษาคุณภาพของผลมะม่วงให้คงสภาพเหมือนตอนที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและยังมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
  • 6) การบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการขนส่ง จะช่วยลดความเสียหาย สามารถยืดอายุของผลมะม่วงที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งได้
  • 7) การขนส่ง การควบคุมอุณหภูมิในการขนส่ง ร่วมกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เป็นการรักษาคุณภาพของผลิตผล จนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคได้
  • 8) การวางจำหน่าย หากมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ดี จะทำให้เพิ่มระยะเวลาการวางจำหน่ายมากยิ่งขึ้น


กระบวนการหรือขั้นตอนการวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมะม่วงเพื่อการส่งออกแบบครบวงจร

จะเห็นว่าขั้นตอนการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกนั้น ยังมีประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ต้องทำการศึกษา ทั้งการรักษาคุณภาพของผลิตผล โรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง และปัญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งออก ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ทำให้คุณภาพการส่งออกไม่ได้มาตรฐาน การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องทำงานวิจัยแบบบูรณาการ หรือแบบสหสาขา คือต้องใช้นักวิจัยจากหลายสาขาเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงได้พยายามศึกษาวิจัยการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกอย่างครบวงจรในขั้นตอนต่างๆ