Postharvest Newsletter ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2550

Postharvest Newsletter ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2550 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

การควบคุมกระบวนการสุกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้โดยใช้ Acetaldehyde ก่อนหรือหลังการให้เอทิลีน
โดย  ภูวนาท ฟักเกตุ วิษณุ นิยมเหลา ศิริชัย กัลยาณรัตน์
มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานวิจัยของศูนย์
- ความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสของผลและใบมะม่วง
- ผลของอุณหภูมิเครื่องสีต่อคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
- การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยขนย้ายมันสำปะหลังขึ้นรถบรรทุก

นานาสาระ
- Phytochemicals จากผักและผลไม้สด