Postharvest Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2549

Postharvest Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2549 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

การควบคุมคุณภาพการเก็บรักษาของมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภคโดยใช้สภาพบรรยากาศควบคุม
โดย.. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย กันยารัตน์ วิมลวัฒน์ และ ศิริชัย กัลยาณรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานวิจัยในโครงการฯ

- ผลของน้ำร้อนและไคโตซานต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว และอายุการวางจำหน่ายมะม่วงพันธุ์มหาชนก
- การลดโอกาสเสี่ยงจากการปนเปื้อนข้ามของ Salmonella typhimurium ในการเตรียมผักสดพร้อมบริโภค
- การศึกษาผลของอัตราป้อนและความดันลูกยางที่มีผลต่อประสิทธิผลของการกะเทาะข้าวเปลือก

นานาสาระ

การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรในสภาพบรรยากาศควบคุม(Controlled Atmosphere : CA )