Postharvest Newsletter ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

Postharvest Newsletter ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบตัดหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า
โดย ... พยุงศักดิ์ จุลยุเสน คธา วาทกิจ จรูญศักดิ์ สมพงศ์ และ วีรชัย อาจหาญ

งานวิจัยของศูนย์ฯ

-สารหอมระเหยและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องต่อกลิ่นผิดปกติในมะพร้าวอ่อนควั่นระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
-การประเมินการสูญเสียของผลลำไยพันธุ์ดอตลอดสายโซ่อุปทาน

นานาสาระ

การเก็บเกี่ยวข้าวโพดและปัญหาในการเก็บเกี่ยว
โดย ... รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม และนางสาววารี ศรีสอน
กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น