Postharvest Newsletter ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

Postharvest Newsletter ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

สารเคลือบบริโภคได้ที่มีส่วนผสมของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนสำาหรับเคลือบเนื้อทุเรียน
โดย ...อภิตา บุญศิริ จิตติมา จิรโพธิธรรม โศรดา กนกพานนท์ พรชัย ราชตนะพันธุ์ และวรดา สโมสรสุข

งานวิจัยของศูนย์ฯ

-การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจหาองค์ประกอบของยางพาราโดยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี -การใช้สารเคลือบผิวเจลว่านหางจระเข้เพื่อยืดอายุวางจำหน่ายของมะนาวพันธุ์แป้น

นานาสาระ

การใช้สารในกลุ่มไซโตไคนินในการปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับ

โดย ... ดร.มัณฑนา บัวหนอง
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี