Postharvest Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2549

Postharvest Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2549 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

การยืดอายุการเก็บรักษาลองกองภายใต้สภาพดัดแปลงบรรยากาศ
Prolonging Storage Life of Longkong under Modified Atmosphere
โดย…อภิตา บุญศิริ เจริญ ขุนพรม สมนึก ทองบ่อ ยุพิน อ่อนศิริ พิษณุ บุญศิริ และ สุจริต ส่วนไพโรจน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยในโครงการฯ

- การตรวจสอบการเข้าทำลายของแมลงในเมล็ดข้าวด้วยการวัดเสียง
- อิทธิพลของเอทีฟอนต่อพัฒนาการและคุณภาพของผลทุเรียนพันธ์ุหมอนทองหลังการเก็บเกี่ยว
- ผลการให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงระยะเวลาต่างๆต่อการเก็บรักษาผลเงาะพันธ์ุโรงเรียน

นานาสาระ

- การเสื่อมคุณภาพของผักสด