Postharvest Newsletter ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557

Postharvest Newsletter ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

-การศึกษาแนวทางการใช้อุปกรณ์ขนย้ายมันสำปะหลังแบบติดตั้งบนรถบรรทุกภายหลังการเก็บเกี่ยว
โดย ...เอกภาพ ป้านภูมิ  และ ชัยยันต์ จันทร์ศิริ

งานวิจัยของศูนย์ฯ

-ผลของการลดอุณหภูมิด้วยน้ำเย็นร่วมกับการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลพริกขี้หนูแดงพันธุ์ซูเปอร์ฮอท
-การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อประเมินสารตกค้างในผลส้มสายน้ำผึ้งด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกป

นานาสาระ

- การใช้ราเอนโดไฟท์ควบคุมโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
โดย ...ดร. อรอุมา เพียซ้าย
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ