Postharvest Newsletter ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2557

Postharvest Newsletter ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2557 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

ผลของไมโครบับเบิลโอโซนร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิคต่อการลดปริมาณสารอีไทออนตกค้างในส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง

โดย ...นบชุลี นวลอ่อน Hideki Aoyagi จำนงค์ อุทัยบุตร และ กานดา หวังชัย

งานวิจัยของศูนย์ฯ

-การควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยผงขมิ้นชัน
-ความแม่นยำในการตรวจวัดปริมาณความชื้นในกาแฟเมล็ดพันธุ์อะราบิกา ด้วย NIRS

นานาสาระ

การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนอ้อยนำส่งโรงงานน้ำตาล จากการวัดคุณภาพด้วย NIR ในจังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

โดย ...ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์1 และ EIZO TAIRA2
1ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2Faculty of Agriculture, University of the Ryukyus, Okinawa, Japan