Postharvest Newsletter ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2557

Postharvest Newsletter ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2557 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

การควบคุมโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอหลังการเก็บเกี่ยวด้วยยีสต์ปฏิปักษ์
รัติยา พงศ์พิสุทธา ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล พัทยา จำปีเรือง วาสนา ทองปิ่น และ รณภพ บรรเจิดเชิดชู

งานวิจัยของศูนย์ฯ

-ศักยภาพของเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีในการตรวจหาอาการไส้สีน้ำตาลภายในผลสับปะรด
-การพัฒนาต้นแบบฉลากแบบฉลาด เพื่อบอกถึงระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บรักษาภายใต้สภาวะการเจริญของแมลง

นานาสาระ

พฤติกรรมผู้บริโภค "ลำไยอบแห้ง" ในตลาดประเทศจีน
โดย ... ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ศูนย์ศึกษาและจัดการความรู้จีน-GMS วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่