Postharvest Newsletter ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2556

Postharvest Newsletter ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2556 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ
การประเมินคุณภาพภายในและความบริบูรณ์ของมะพร้าวอ่อนน้ำาหอมอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR
โดย ...รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ศุทธหทัย โภชนากรณ์ น้ำฝน สามสลี ชัชญา เกตุเตียน พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล ยุพิน อ่อนศิริ และ สมนึก ทองบ่อ

งานวิจัยของศูนย์ฯ

-การหาปริมาณความชื้นในกาแฟเมล็ดพันธุ์อะราบิกา ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
-ผลของระยะห่างระหว่างซี่นวดกับตะแกรงบน ที่มีต่อปริมาณเมล็ดคงค้างในชุดนวด สำหรับเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน เมื่อนวดข้าวที่มีอัตราส่วนระหว่างเมล็ดต่อวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดต่ำ

นานาสาระ

โรคผลเน่าของมังคุด
โดย ...ดร.เนตรนภิส เขียวขำ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์