Postharvest Newsletter Postharvest Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554

Postharvest Newsletter Postharvest Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

-การทดสอบและการประเมินผลเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบติดตั้งด้านข้างสำหรับใช้กับรถแทรกเตอร์สี่ล้อ
โดย ...มนตรี ทาสันเทียะ และ ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยของศูนย์ฯ

-การตรวจสอบอาการสะท้านหนาวในผลมะม่วง ด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
-การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของผนังเซลล์ของผลมะละกอพันธุ์แขกดำและเรดมาราดอลที่ระยะความแก่ต่างๆ

นานาสาระ

- พืชตั้งโปรแกรมให้ตัวตายได้จริงหรือ?
โดย ...ดร. พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุรี