Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2553

Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2553 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

ผลของน้ำอิเล็กโทรไลต์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ Penicillium digitatum และการควบคุมการเน่าเสียของผลส้มพันธ์ุสายน้ำผึ้งหลังการเก็บเกี่ยว

โดย ... ชนัญชิดา สิงคมณี กานดา หวังชัย และ จำนงค์ อุทัยบุตร
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัยของศูนย์ฯ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของนำร้อนเพื่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วง
- ผลของกรดแอสคอร์บิคต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของฝรั่งตัดแต่งพร้อมบริโภค
- ผลของการให้ความร้อนต่อคุณภาพมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค

นานาสาระ

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยด้วยระบบมาตรฐาน GlobalGAP (ตอนที่ 1)