Postharvest Newsletter ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2550

Postharvest Newsletter ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2550 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

ผลของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ต่อการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ในมะละกอเส้นพร้อมบริโภค
โดย ...เกศีนี สังข์คำ อินทิรา ลิจันทร์พร และศิริชัย กัลยาณรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานวิจัยของศูนย์ฯ

- การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของลำไยระหว่างการลดความชื้น
- ผลของ 1-MCP ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์
- อิทธิพลของความถี่สั่นพ้องและวิธีการบรรจุหีบห่อต่อความช้ำของผลแอ็บเปิ้ลในบรรจุภัณฑ์ขนส่ง

นานาสาระ

- การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว