Postharvest Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2548

Postharvest Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2548 หมวดหมู่ : Postharvest Newsletter
Print Friendly and PDF

ดาวน์โหลดไฟล์ (pdf)

งานวิจัยเด่นประจำฉบับ

ผลของ Salicylic acid ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงพันธ์ุน้ำดอกไม้
โดย...ศิริชัย กัลยาณรัตน์
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานวิจัยในโครงการฯ

-การตรวจสอบปริมาณองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างการเจริญเติบโตของทุเรียนเพื่อการประเมินหาดัชนีความแก่และดัชนีคุณภาพ
-การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกหอมมะลิโดยการอบ
-การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของผนังเซลล์และกิจกรรมของเอนไซม์ระหว่างการแตกของผลและการอ่อนนุ่มของเนื้อทุเรียน

นานาสาระ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าผลไม้ของสหรัฐฯ