'บุเรง ชิตมาลย์' 1 ไร่หายจนตลอดชีพ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 56
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบ่อซับน้ำ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เกิดขึ้นและเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนข้างเคียงรวมถึงเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ดูงานให้ประชาชนจังหวัดอื่นๆ นับแต่ “นายบุเรง ชิตมาลย์” ประธานศูนย์แห่งนี้ ยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเอง โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ ทำให้ชีวิตหายจนตลอดชีพ “บุเรง” บอกว่า จุดเริ่มจากพลิกผืนดิน 1 ไร่ แล้วนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรมาปรับใช้ในรูปของสวนสมรมภาคใต้ ด้วยปลูกพืชแซมยางพารา เช่น ผักเหมียง เลี้ยงสัตว์โดยใช้น้ำหมักเป็นอาหาร นำมูลสัตว์เป็นปุ๋ย ช่วยให้มีรายได้ควบคู่กับปลูกพืช 7ชั้นที่เกื้อกูลระหว่างกัน และเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีพ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้พุ่มเตี้ย ไม้หน้าดิน ไม้ใต้ดิน-พืชหัวต่างๆ ไม้ผิวน้ำ และไม้เกาะเกี่ยว ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก