หลักสูตรวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Print Friendly and PDF
 • ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  หลักสูตรที่เปิดสอน : ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

  ระดับปริญญาโท เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

  หลักสูตรปริญญาโท ทั้ง 2 หลักสูตร มีการเปิดสอน 2 แผน คือ

  • แผน ก แบบ ก 1 ซึ่งกำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยไม่มีกระบวนวิชาเรียน
  • แผน ก แบบ ก 2 ซี่งกำหนดให้เรียนกระบวนวิชาและทำวิทยานิพนธ์ด้วยจึงจะสำเร็จการศึกษาได้

  ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ อุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร คือ 2 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

  ระดับปริญญาเอก

  เปิดสอนเฉพาะ แบบ 1 คือ ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้โดยทำงานวิจัย (วิทยานิพนธ์) อย่างเดียว โดยไม่ต้องเรียนกระบวนวิชา หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1 นี้ รับผู้เข้าศึกษาทั้งจากวุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร คือ 4 หรือ 3 ปี (ตามวุฒิที่รับเข้า) ปริญญาที่ได้รับตามหลักสูตรนี้ คือ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  หลักสูตรที่เปิดสอน : ระดับปริญญาโท-เอก สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  ระดับปริญญาโท

  ชื่อปริญญา ปริญญาที่ได้รับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) หลักสูตรแผน ก แบบ ก (1) ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยไม่มีกระบวนวิชาเรียน ซึ่ง จำนวนหน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

  ระดับปริญญาเอก

  ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
  หลักสูตร แบบ 1(2) ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรระดับปริญญาโท

  เปิด 1 สาขา คือ วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
  เปิดสอน 1 แผน คือ กำหนดให้เรียนกระบวนวิชาและทำวิทยานิพนธ์ด้วยจึงจะสำเร็จ ปริญญาที่ได้รับคือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก

  (สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) ปริญญาที่ได้รับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) เปิดสอน 2 แผนคือ
  • แบบ 1(2) กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
  • แบบ 2(1) กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และให้เรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติม อีก ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  หลักสูตรที่เปิดสอน : ระดับปริญญาโท-เอก สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

  ระดับปริญญาโท

  เปิดสอน 1 แผน คือ กำหนดให้เรียนกระบวนวิชาและทำวิทยานิพนธ์ด้วยจึงจะสำเร็จ

  ระดับปริญญาเอก

  เปิดสอน 2 แผน คือ
  • แผน 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย คือทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยไม่มีกระบวนวิชาเรียน
  • แผน 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย คือทำวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
  • แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและเรียนกระบวนวิชาเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • แผน 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนกระบวนวิชาเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • มหาวิทยาลัยภาคี : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  หลักสูตรที่เปิดสอน: ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 • มหาวิทยาลัยภาคี : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  หลักสูตรที่เปิดสอน: ระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • มหาวิทยาลัยภาคี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  หลักสูตรที่เปิดสอน: ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์