Versatile Food & Beverage Analyzer System and Accessories Set

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ������������������������������������: ������������������������������������������������������������ หมวดหมู่ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Versatile Food & Beverage Analyzer System and Accessories Set

หมายเลขครุภัณฑ์ : PHT-ADB-CMU.2-S.45005

ชื่อครุภัณฑ์ : Versatile Food & Beverage Analyzer System and Accessories Set

ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ : รุ่น 6500 : SY-3665-II

คุณลักษณะ :

- เครื่องวิเคราะห์คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดเนียร์อินฟราเรส สเปกโทรสโกปี (NIR) เป็นเครื่องตรวจสอบปริมาณโปรตีน, ไขมัน, เยื่อใย, ความชื้น ในผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วโดยใช้หลักการทางด้านคลื่นแสง Near Infrared ในช่วงคลื่น 1,100-2,500 nm ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลในทุก ๆ 2.0 nm และจะใช้ DETECTOR เป็นชนิด Lead Sulfide (ที่ 1,100-2,500 nm)
- เป็นเครื่องที่สามารถนำตัวอย่างเข้าวิเคราะห์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนการเตรียม
ตัวอย่าง หรือการทำปฏิกิริยาเคมีใด ๆทั้งสิ้น ซึ่งนับเป็นการสะดวกในการวิเคราะห์ และประหยัดใน
ด้านของสารเคมี
- ในการวัดตัวอย่างนั้นจะวัดแบบ Reflectance ลักษณะของตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ จะมีลักษณะเป็น
แบบผงละเอียด, เป็นชิ้น หรือเป็นเม็ดก็ได้ ซึ่งในส่วนนี้ทำให้สะดวกแก่ผู้ใช้งาน โดยจะเป็นการช่วย
ลดขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างได้
- ในส่วนของอุปกรณ์ใส่ตัวอย่างที่เป็นของแข็งนั้นจะมีพื้นที่ของช่องใส่ตัวอย่างมาก ซึ่งในส่วนนี้จะ
เป็นการช่วยลดทอนการเกิดความผิดพลาดของการสุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี

จำนวน/หน่วย : 1

ราคาค่าบริการ : -