Conductivity Meter (เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย)

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ������������������������������������: ������������������������������������������������������������ หมวดหมู่ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Conductivity Meter (เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย)

หมายเลขครุภัณฑ์ : PHT-ADB-CMU.2-S.45047

ชื่อครุภัณฑ์ : Conductivity Meter (เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย)

ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ : ยี่ห้อ Sartorius รุ่น PP-20

คุณลักษณะ :

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย เป็นเครื่องที่สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้า และค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายชนิดตั้งโต๊ะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ โดยใช้ระบบสัมผัส แสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าปัมท์ ขนาดจอ LCD ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว แสดงค่าการนำไฟฟ้า, ความเค็ม พร้อมอุณหภูมิขณะวัด และสามารถวัดอนุภาคของแข็งที่ละลายรวมทั้งหมด

จำนวน/หน่วย : 1

ราคาค่าบริการ : ยังไม่ระบุข้อมูล