เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยงานร่วม: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยงานร่วม: มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมวดหมู่ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์
1
PHT-ADB-KKU-S.44016 Lap Type Thresher Testing Unit
2
PHT-ADB-KKU-S.44020 High Accuracy Balance
3
PHT-ADB-KKU-S.44022 Grain Losses Assessment Field Monitoring System
4
PHT-ADB-KKU-S.44023 Temperature Probe and Recorder
5
PHT-ADB-KKU-S.44024 Rapid Visco Analyzer
6
PHT-ADB-KKU-S.44025 Spectrophoto Meter
7
PHT-ADB-KKU-S.44030 Digital Dynamic Strain Meter
8
PHT-ADB-KKU-S.44031 Microwave Oven Survey Meter
9
PHT-ADB-KKU-S.44032 Magnetic Field Probe
10
PHT-ADB-KKU-S.44033 Electric Field Probe
11
PHT-ADB-KKU-S.44034 RS-232 Fiber Optic Modem
12
PHT-ADB-KKU-S.44036 Graphical Readout Instrument
13
PHT-ADB-KKU-S.44038 Dielectric Network Analyzer
14
PHT-ADB-KKU-S.44039 Handy Colorimeter
15
PHT-ADB-KKU-S.44040 Chamber machine with gassing Facilities
16
PHT-ADB-KKU-S.44041 Vacuum Flying Testing Unit
17
PHT-ADB-KKU-S.44042 Hot Air and Heat Pump Drying Testing Unit
18
PHT-ADB-KKU-S.44045 Vacuum Oven
19
PHT-ADB-KKU-S.44049 4 Rings Type Slip Ring
20
PHT-ADB-KKU-S.44050(1-2) 12 Rings Type Slip Ring
21
PHT-ADB-KKU-S.44051(1-6) 4 Bridge Box
22
PHT-ADB-KKU-S.44053(1-2) Thermocouple Data Logger
23
PHT-ADB-KKU-S.44055 Spot Welding Machine
24
PHT-ADB-KKU-S.44056 Stainless Steel Welding Machine
25
PHT-ADB-KKU-S.44057(1) Trolley Jacks 2 Tons
26
PHT-ADB-KKU-S.44057(2) Trolley Jacks 5 Tons
27
PHT-ADB-KKU-S.44059 Universal Iron Worker
28
PHT-ADB-KKU-S.44060(1-2) Hot Air Flow Meter
29
PHT-ADB-KKU-S.44061 Digital Multimeter
30
PHT-ADB-KKU-S.44062 Digital Oscilloscope
31
PHT-ADB-KKU-S.44063 Digital Power Supply
32
PHT-ADB-KKU-S.44064 Spectrum Analyzer
33
PHT-ADB-KKU-S.44065 Watt Meter
34
PHT-ADB-KKU-S.44066(1-6) Slip Ring SR25
35
PHT-ADB-KKU-S.44067 Digital Dynamic Strainmeter
36
PHT-ADB-KKU-S.45002 Microwave Generator
37
PHT-ADB-KKU-S.45003 Infrared drying testing unit
38
PHT-ADB-KKU-S.45004 Gravity Table Separation Testing Units
39
PHT-ADB-KKU-S.45005 Air Separation Testing Units
40
PHT-ADB-KKU-S.45006 Rice Husking and Whitening Testing Unit
41
PHT-ADB-KKU-S.45007 Frequency Inverters (5 kw.)
42
PHT-ADB-KKU-S.45008 Electric Tackle 5 T
43
PHT-ADB-KKU-S.45009 Column Drilling Machine
44
PHT-ADB-KKU-S.45010 Hand Digital Tachometer
45
PHT-ADB-KKU-S.45011 Gas Autocutting Machine
46
PHT-ADB-KKU-S.45012 Plasma Cutting Machine
47
PHT-ADB-KKU-S.45013 Freezer/Refrigerator
48
PHT-ADB-KKU-S.45014 Pipetman Starter Kit
49
PHT-ADB-KKU-S.44054 Transpallet Trolley
50
PHT-ADB-KKU-S.45015 Vacuum Sealer and Gas Injection
51
PHT-ADB-KKU-S.45016 Multi Grain Moisture Tester
52
PHT-ADB-KKU-S.45017 Multi Grain Moisture Tester
53
PHT-ADB-KKU-S.45018 Moisture Analyzer
54
PHT-ADB-KKU-S.45019 Sieve Shaker (8 layers)
55
PHT-ADB-KKU-S.45020 Portable Hand Operated Spot Gun and Accessories
56
PHT-ADB-KKU-S.45021 CO2 Welder and Accessories
57
PHT-ADB-KKU-S.45022 Portable Hydraulic Hand Punch and Accessories
58
PHT-ADB-KKU-S.45024 Workshop Trolley Set
59
PHT-ADB-KKU-S.45025 Ice Maker
60
PHT-ADB-KKU-S.45026 Three-Rollers Plate Bending
61
PHT-ADB-KKU-S.45027 Ultra Centrifugal Mill
62
PHT-ADB-KKU-S.45029 Laboratory stirrer
63
PHT-ADB-KKU-S.45030 Centrifuge
64
PHT-ADB-KKU-S.45031 Water bath
65
PHT-ADB-KKU-S.45032 Heating Magnetic Stirrer
66
PHT-ADB-KKU-S.45033 pH meter
67
PHT-ADB-KKU-S.45034 Analog multimeter
68
PHT-ADB-KKU-S.45035 Signal Generator
69
PHT-ADB-KKU-S.45036 Digital Balance
70
PHT-ADB-KKU-S.45037 Adjustable Gathering Header
71
PHT-ADB-KKU-S.45038 Hydraulic Press Brake (100 T)
72
PHT-ADB-KKU-S.45039 Streaming Electric Fan
73
PHT-ADB-KKU-S.45044 CNC Machine and Accessories
74
PHT-ADB-KKU-S.45045 Band Saw and accessories
75
PHT-ADB-KKU-S.45046 Water Distilling Apparatus
76
PHT-ADB-KKU-S.45047 Hydraulic Swing-Beam Shear and Accessories
77
PHT-ADB-KKU-S.45048 Vibration Analyzer and Accessories
78
PHT-ADB-KKU-S.45049 (1-2) Hydraulic Pump
79
PHT-ADB-KKU-S.45050 Ultrasonic Cleaner
80
PHT-ADB-KKU-S.45051 Analytical Balance
81
PHT-ADB-KKU-S.45052 Weather Station and Accessories
82
PHT-ADB-KKU-S.45053 Color Reader and Accessories
83
PHT-ADB-KKU-S.45054 Portable Bag Closer and Accessories
84
PHT-ADB-KKU-S.45055 Fruits Hardness Tester
85
PHT-ADB-KKU-S.45056 Digital PC Measurement Amplifier
86
PHT-ADB-KKU-S.45057 Bulk Storage Facilities for Storage Technology Study
87
PHT-ADB-KKU-S.45058 Belt Grinder and Accessories
88
PHT-ADB-KKU-S.45059 Instrumentation for Bulk Storage Control and Measurement System
89
PHT-ADB-KKU-S.45060 (1-2) Portable GPS System
90
PHT-ADB-KKU-S.45061 Controlled Atmosphere Systems
91
PHT-ADB-KKU-S.45062 Weighting Instrument Model AR2140
92
PHT-ADB-KKU-S.45063 Weighting Instrument Model SPS2001
93
PHT-ADB-KKU-S.45064 Weighting Instrument Model CH60R11
94
PHT-ADB-KKU-S.45065 Weighting Instrument Model CH150R11
95
PHT-ADB-KKU-S.45066 Grain Temperature Measureing and Recording Unit
96
PHT-ADB-KKU-S.45067 (1-2) Multimeter Clamp
97
PHT-ADB-KKU-S.45068 Digital Wattmeter
98
PHT-ADB-KKU-S.45069 Workshop Equipment Set
99
PHT-ADB-KKU-S.45070 Stream Generator
100
PHT-ADB-KKU-S.45071 Freeze Dryer System