ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย Postharvest Biology มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย Postharvest Biology หมวดหมู่ : บริการห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ กิจกรรม การให้บริการ / การใช้ประโยชน์
1. Physiological Lab. 1. Atomic Absorption Analyser
2. High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
-ศึกษาและวิเคราะห์เมตาบอลิซึมของผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว - บริการวิชาการสำหรับผู้สนใจ
- รองรับงานวิจัยของศูนย์ฯ
- รองรับการศึกษาวิจัยของนิสิต ปริญญาโทและเอก
2. Chemical/Physical Prop. Lab. 1. Walk in Cold Room
2. UV-VIS Spectrophotometer and Accessories
3. Automatic Autoclave (with accessories)
- การศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของผักและผลไม้ - บริการวิชาการสำหรับผู้สนใจ
- รองรับงานวิจัยของศูนย์ฯ
- รองรับการศึกษาวิจัยของนิสิต ปริญญาโทและเอก
3. Plant Pathology Lab. 1. Stereoscopic Microscope with Digital Camera
2. Low Temperature Incubator
- ศึกษาการเกิดโรคของผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
- ศึกษาวิธีการป้องกัน ควบคุมโรคผักและผลไม้
- บริการวิชาการสำหรับผู้สนใจ
- รองรับงานวิจัยของศูนย์ฯ
- รองรับการศึกษาวิจัยของนิสิต ปริญญาโทและเอก
4. Plant Micro-Technique Lab. 1. Compound microscope
2. Compound microscope with automatic camera attached
- ศึกษากายวิภาคพืชผักและผลไม้ - บริการวิชาการสำหรับผู้สนใจ
- รองรับการศึกษาวิจัยของนิสิต ปริญญาโทและเอก
5. Molecular Lab. 1. เครื่อง PCR
2. Gel Documentation and Analysis System
- ศึกษาการแสดงออกของยีนในผัก ผลไม้ และดอกไม้ - รองรับการศึกษาวิจัยของนิสิต ปริญญาโทและเอก
6. Machinery Lab. 1. Fiber Optics Type UV-VIS Spectrometer
2. Impact Recording Device (IRD)
- ศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของผักและผลไม้
- ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
- บริการวิชาการสำหรับผู้สนใจ
- รองรับงานวิจัยของศูนย์ฯ
- รองรับการศึกษาวิจัยของนิสิต ปริญญาตรี โทและเอก
7. Packaging Lab. 1. High Performance Bio-Chromatograph
2. Microplate Reader
- ศึกษา วิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุสำหรับผักและผลไม้ - บริการวิชาการสำหรับผู้สนใจ
- รองรับงานวิจัยของศูนย์ฯ
- รองรับการศึกษาวิจัยของนิสิต ปริญญาตรี โทและเอก