ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย Postharvest Logistics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย Postharvest Logistics หมวดหมู่ : บริการห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ กิจกรรม การให้บริการ / การใช้ประโยชน์
1. Postharvest Technology of Seeds 1. Grain Quality Testing System ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ใช้สำหรับงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชาและนอกภาควิชาในบางโอกาส
2. Postharvest Physiology 1. Refrigerated Centrifuge
2. Freeze Drier
3. Oil Vacuum Pump
4. Air Conditioner
ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ใช้สำหรับงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสรีรวิทยาของพืช และเอนไซม์ ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชาและนอกภาควิชาในบางโอกาส
3. Postharvest Pathology 1. Hot Air Oven, Chamber Heat Treatment
2. Autoclave
3. Microscope System With Camera
4. Incubator Shaker
5. Incubator
ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนและใช้ในการทำงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคพืช เช่น
1. เครื่องอบความร้อนแห้งและหม้อนึ่งฆ่าเชื้อใช้อบฆ่าเชื้อเครื่องแก้ว นึ่งฆ่าเชื้ออาหาร และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการโรคพืช ตลอดจนงานทดลองอื่นๆ ที่ต้องการความสะอาด
2. กล้องจุลทรรศน์ใช้ตรวจดูลักษณะโครงสร้างของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และใช้ตรวจดูลักษณะเนื้อเยื่อพืช ระบบท่อลำเลียงน้ำ-อาหารพืช และชิ้นส่วนของพืช และบันทึกภาพเพื่อใช้ประกอบการวิจัยหรือตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารต่างๆ
ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชาและนอกภาควิชาในบางโอกาส
4. Postharvest Molecular Biology 1. PCR Thermal Cycle) Model PTC-200-30/48)
2. Ultra Low Temperature deep freezer
3. CO2 Incubator
4. Gel Documentation System
ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนใช้ในงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมและโปรตีนของพืชหรือเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช เช่น
1. ใช้เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและใช้ตรวจสอบสารพันธุกรรมของพืช และเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับวิธีอื่นๆ
2. ใช้เครื่อง deep freezer เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างพืชที่ต้องการวิเคราะห์ เพื่อเก็บรักษาโปรตีน-เอนไซม์ที่สกัดได้จากพืชหรือเชื้อจุลินทรีย์ และเพื่อเก็บรักษาสารพันธุกรรม (DNA, RNA)
3. ใช้เครื่อง CO2 Incubator ในการเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต เพื่อใช้ในการทดลองศึกษาและวิจัย
ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชาและนอกภาควิชาในบางโอกาส
5. Postharvest Storage System 1. Gas Chromatography
2. CA-Mixing System
ตรวจสอบองค์ประกอบของก๊าซ
1. ควบคุมระบบก๊าซ
2. ตรวจสอบปริมาณก๊าซ O2 และ CO2
ปัจจุบันใช้ในงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ตลอดจนงานวิจัยของอาจารย์
6. Postharvest Quality Assurance 1. Texture Analyzer
2. Evaporator
3. Acetaldehyde Analyzer
4. Nitrogen Analyzer
ใช้สำหรับตรวจวัดและวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. ความแน่นเนื้อของผลิตผล
2. ความเหนียวของผลิตผล
3. ทำแห้ง
ห้อง Quality Assurance ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชาและนอกภาควิชา
7. Produce Packaging 1. Shock and Vibration Environment Recorder 2. Vibration Test System
3. Carbon dioxide Permeation Tester System
4. Gas Permeation Tester System
5. Compression Tester
ตรวจสอบคุณสมบัติของภาชนะบรรจุ
1. ตรวจสอบแรงเขย่า
2. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของภาชนะบรรจุ
3. วัดอัตราการซึมผ่านก๊าซ O2
4. วัดอัตราการซึมผ่านก๊าซ CO2
5. วัดการทนแรงอัดของภาชนะบรรจุ
ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจเช็คระบบ เพื่อให้มีความแม่นยำ เพียงพอต่อการใช้งานและบริการ
8. Physical Properties of Biological Materials 1. Cooling Circulator
2. Bioclean Bench System
3. Water purified apparatus
4. Deep Freezer
5. CO2 Incubation Unit
6. Fruit Firmness Tester
7. Colorimeter
ตรวจสอบทางชีวภาพของวัสดุ
1. ผลิตน้ำบริสุทธ์เพื่อการวิเคราะห์
2. เพื่อวิเคราะห์/ทดสอบคุณสมบัติทางชัวภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร
ปัจจุบันใช้ในการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและเอก ตลอดจนงานวิจัยที่สำคัญของคณาจารย์
9. Postharvest Handling of Ornamentals 1. Pressure Chamber Instrument
2. Electrolyze Water Apparatus
3. Gas Chromatography
ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน ใช้สำหรับงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสรีรวิทยา และคุณภาพของไม้ดอกและไม้ประดับ ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ในภาควิชาและนอกภาควิชาในบางโอกาส