ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย Postharvest safety ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย Postharvest safety หมวดหมู่ : บริการห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ กิจกรรม การให้บริการ / การใช้ประโยชน์
1. Sample preparation room
 • Sample mill
 • Freezer dryer
 • Vacuum seal
 • Digital balance
 • Water bath
 • Deep freezer -80 °C
เตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพของห้องปฏิบัติการต่างๆ -ใช้เพื่อดำเนินงานวิจัยเป็นหลัก และให้บริการแก่ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาในการทำงานวิจัย
- ให้บริการด้านการเก็บตัวอย่างและเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
2. Physical properties lab.
 • Texture analyzer
 • Color meter
 • Oven
 • Differential scanning calorimeter
 • Conductivity meter
 • Specific gravity meter
 • Viscosity analyzer
 • Water activity
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว เช่น ความแน่นเนื้อ สี ความชื้น ค่าการนำไฟฟ้า ค่าความถ่วงจำเพาะ เป็นต้น -ใช้เพื่อดำเนินงานวิจัยเป็นหลัก และให้บริการแก่ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาในการทำงานวิจัย
-ให้บริการตรวจวิเคราะห์
-ให้บริการเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ แก่บุคคลภายนอก
3. Physiology lab.
 • Gas chromatography
 • UV-VIS spectrophotometer
 • Microplate reader
 • Incubator
 • High speed centrifuge
วิเคราะห์ทางสรีรวิทยาของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว เช่น อัตราการหายใจ ปริมาณเอทิลีน กิจกรรมของเอนไซม์ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยา เป็นต้น - ใช้เพื่อดำเนินงานวิจัยเป็นหลัก และให้บริการแก่ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาในการทำงานวิจัย
- ให้บริการตรวจวิเคราะห์
- ให้บริการเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ แก่บุคคลภายนอก
4. Chemical properties lab.
 • High performance liquid chromatograph
 • Atomic absorption
 • Protein analyzer
 • Fat analyzer
 • Fiber analyzer
 • Densitometer
 • Autotitrator
 • Near infrared spectrophotometer
วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว เช่น ปริมาณน้ำตาล ไขมัน โปรตีน แป้ง สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน ธาตุอาหารที่สำคัญ ตลอดจนด้านความปลอดภัยของพืชอาหาร เช่น สารพิษตกค้าง โลหะหนัก เป็นต้น - ใช้เพื่อดำเนินงานวิจัยเป็นหลัก และให้บริการแก่ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาในการทำงานวิจัย
- ให้บริการตรวจวิเคราะห์
- ให้บริการเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ แก่บุคคลภายนอก