รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
Print Friendly and PDF

ชื่อ-นามสกุล : ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัย

วุฒิศึกษา :
Ph.D.(Plant Biology) / U of California at Davis, USA
สังกัด :
พืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Postharvest Technology
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
kietsuda@hotmail.com
โทรศัพท์ :
034-281084-5 ต่อ 147