บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

งานวิจัยของศูนย์ฯ >> วิทยานิพนธ์ของศูนย์ฯ หมวดหมู่ : ฐานข้อมูลงานวิจัย

กราฟการคายน้ำ พฤติกรรมการอบแห้ง และจลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาบดแผ่นกรอบจากปลาช่อน

โดย : ปฏิวัติ จันทนุกูล วิทยานิพนธ์ระดับ : ปริญญาโท ปีที่จบ : 2553 จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์บทคัดย่อ

บทคัดย่อ