บทคัดย่องานวิจัย

การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องปอกมะพร้าวไฮดรอลิค

มงคล กวางวโรภาส
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 26 ฉบับที่ 4. 2535. หน้า 400-408.
2535
การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องปอกมะพร้าวไฮดรอลิค

ได้พัฒนาและออกแบบ สร้าง เครื่องปอกมะพร้าวไฮดรอลิค 2 ชุด ที่มี ระบบไฮดรอลิคและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงาน ต่ออนุกรมกันอยู่ สามารถปอก มะพร้าวได้พร้อมกันครั้งละ 2 ลูก แต่ละชุดประกอบด้วย โครงเครื่อง ชุดกลไก ส่งลูกมะพร้าว ชุดกลไกฉีกเปลือกมะพร้าว ชุดกลไกดีดเพื่อปลดลูกมะพร้าว ถาด รองรับลูกมะพร้าวและระบบ-อุปกรณ์ควบคุม ใช้ผู้ปฏิบัติการประจำเครื่องชุดละ 1 คน โดยแต่ละคนจะหยิบลูกมะพร้าวที่แกะจุกออกแล้ววางตั้งบนแป้นส่ง ซึ่งเครื่อง จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติจนครบ 1 จังหวะ กล่าวคือส่งลูกมะพร้าวเข้าสู่ชุดฟัน- จับ โดยอาศัยวงจรลดความดันน้ำมันไฮดรอลิค จากนั้นกลไกฉีกเปลือกจะทำงาน ต่อโดยอาศัยวงจรจัดลำดับการส่งน้ำมัน ก่อนที่จะกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมทั้งคู่ มะพร้าวที่ผ่านเครื่องแล้วจะมีเปลือกติดอยู่กับกะลาเล็กน้อย ผู้ปฏิบัติงานจะดึง ออกด้วยมือ หลังจากที่วางลูกใหม่และเครื่องเริ่มทำงานในจังหวะต่อไป ขีดความ สามารถปอกต่อเนื่องได้ 2 ลูกต่อ 22.2 วินาที