บทคัดย่องานวิจัย

ตู้อบแห้งต้นหอมพลังงานแสงอาทิตย์

สิริศาสตร์ ขวัญสำราญ สุธี วงษ์กมลชุณห์ และอติชาต จิระวิทยาบุญ
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536. 70 หน้า.
2536
ตู้อบแห้งต้นหอมพลังงานแสงอาทิตย์

·  โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการอบต้นหอมโดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสง อาทิตย์ และให้มีการไหลของอากาศแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นการอบแห้งที่มีต้นทุนใน การผลิตไม่มากนัก เหมาะสำหรับใช้ในการอบแห้งแบบง่าย ๆ และอาจสามารถใช้ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการวิจัยนี้เน้นที่การออก แบบตู้อบแห้ง ให้มีความเหมาะสมกับการอบแห้งต้นหอม และการหาสมรรถนะเชิง ความร้อนของตู้อบแห้งที่สร้างขึ้น และในส่วนท้ายของโครงการวิจัยยังมีการเสนอผล ที่เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ในการอบแห้งต้นหอมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี้ด้วย

·  ตู้อบต้นหอมนี้สามารถอบหอมสดได้ประมาณ 20 กก. ใช้เวลาในการอบทั้ง หมดประมาณ 4 วัน เพื่อที่จะทำให้ต้นหอมที่มีความชื้น 1000% มาตรฐานแห้ง ลด ลงจนเหลือ 25-35% มาตรฐานแห้ง ในแต่ละวันที่ทำการอบแห้งจะสามารถทำให้ น้ำหนักของต้นหอมลดลงไปวันละประมาณ 4.5 กก. โดยตู้อบนี้มีการไหลของร่อง ลมร้อนซึ่งใช้การไหลแบบธรรมชาติ มีพื้นที่ในการอบแห้งต้นหอมประมาณ 3 ตร.ม. และมีขนาด 1.2 ม.x 1.2 ม.x 0.6 ม. ทำให้ได้สมรรถนะเชิงความร้อนของ ตู้อบแห้งมีค่าเท่ากับ 23.15%

·  ในทางเศรษฐศาสตร์ หากใช้ตู้อบ 1 ตู้นี้ ทำการอบแห้งต้นหอมจะประมาณ อายุการใช้งานได้ 5 ปี สามารถผลิตต้นหอมแห้งได้ปีละ 156.4 กก. จากต้นหอม สด 1,360 กก./ปี และเมื่อทำการคำนวณหาจุดคุ้มทุนแล้ว โดยคิดค่าหอมสดกิโลกรัม ละ 4 บาท รวมค่าหอมสดเป็น 5,440 บาท/ปี ค่าแรงงาน 6,800 บาท/ปี ค่าบำรุงรักษา 300 บาท/ปี ราคาตู้อบ 4,100 (รวมค่าแรงในการสร้างและวัสดุ อุปกรณ์) ค่าซากเป็น (10% ของราคาตู้) เป็นเงิน 410 บาท ส่วนราคาหอมแห้ง เป็น 100 บาท/กก. และคิดอัตราดอกเบี้ยเป็น 12% จะได้ระยะเวลาคุ้มทุนเป็น 1.38 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ และ โครงการนี้สามารถทำกำไรได้ 2028.25 บาท/ปี

·  อย่างไรก็ตามตู้อบต้นหอมพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะได้ผลผลิตในการอบต้นหอม ออกมาได้ไม่ดีนัก หอมที่อบได้จะมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นการอบแบบ ธรรมชาติ จึงไม่สามารถควบคุมปัจจัยในการอบแห้งได้ หากต้องการพัฒนาตู้อบนี้ให้ ได้ผลผลิตออกมามีคุณภาพแล้วจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยในการอบแห้งอีกหลาย ๆ อย่าง