บทคัดย่องานวิจัย

เครื่องอบผลไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สุพร พรานนท์สถิตย์ และสานนท์ ธนะพรสุขสันต์
โครงงานวิศวกรรมเกษตร (วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538. 61 หน้า.
2538
เครื่องอบผลไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

·  ตู้อบแห้งผลไม้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทำการดัดแปลงมาจากโครงงานตู้อบแห้ง ของนางสาวนมเนย มั่นการไถ, นายสมศักดิ์ แดงพยนต์ เพื่อใช้ในการอบแห้งกล้วย โดย ใช้ตะแกรงขนาด 1/2*1/2 นิ้ว ทาสีตู้ด้วยสีดำด้าน เพิ่มจำนวนชั้นโดยแต่ละชั้นจะ วางตะแกรงได้สองอัน ทำการเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องระบายอากาศทุกครั้งที่ทำการ ทดลอง หรือติดพัดลมที่มีอัตราการดูดอากาศ เพื่อศึกษาหาความเหมาะสมของขนาดช่อง ระบายอากาศ

·  จากการทดสอบได้พบว่าการปิดช่องระบายอากาศทั้งหมดและติดพัดลมดูดระบายอากาศ ออกจะได้กล้วยตากที่มีความชื้นต่ำที่สุดประมาณ 23.19% (wb) และมีรสหวานมาก ที่สุด โดยใช้เวลาในการตาก 5 วัน