บทคัดย่องานวิจัย

วิจัยออกแบบเครื่องสีข้าวขนาด 300 กก./ชม

ศรีวัย สิงหะคเชนทร์ วิบูลย์ เทเพนทร์ ไมตรี แนวพานิช และสุภัทร หนูสวัสดิ์
รายงานการวิจัย กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
2536
วิจัยออกแบบเครื่องสีข้าวขนาด 300 กก./ชม

·  เครื่องสีข้าวที่ออกแบบขึ้นนี้ได้พัฒนามาจากเครื่องสีข้าวเกษตร 60-1 ที่ออกแบบสร้างโดยกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเดิมมีความสามารถสีข้าวได้ 150 กก./ชม. เป็นแบบลูกหิน 2 ลูก สำหรับเครื่องสีข้าวที่พัฒนาขึ้นมานี้ ได้เพิ่มชุดกระเทาะแบบลูกยาง 2 ลูก และชุดขัดขาวเป็นแบบลูกหิน จำนวน 2 ลูก จากการศึกษาระยะ ห่างระหว่างลูกหิน และเสื้อลูกหินที่เหมาะสมคือ 1. ผลการทดสอบ ประสิทธิภาพเครื่องสีข้าว โดยสีข้าวจำนวนทั้งสิ้น 43,695 กก. ได้ ข้าวสาร 27,830 กก. คิดเป็น 63.8% ซึ่งใกล้เคียงกับผลการนำข้าว เปลือกตัวอย่างมาสีในห้องปฏิบัติการซึ่งได้ 64%