บทคัดย่องานวิจัย

คุณภาพเมล็ดข้าวบาสมาติ 370 เมื่อปลูกในดินนาชุดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (ระยะที่ 1)

สอาง ไชยรินทร์ สุมาลี สุทธายศ จิตกร นวลแก้ว ยลิศร์ อินทรสถิตย์ และ สุพัตรา สุวรรณธาดา
รายงานผลการวิจัยประจำปี 2535 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร
2535
คุณภาพเมล็ดข้าวบาสมาติ 370 เมื่อปลูกในดินนาชุดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

เพื่อศึกษาคุณภาพของเมล็ดข้าวบาสมาติ 370 เมื่อปลูกในดินนาชุดต่าง ๆ โดยนำเมล็ดจากทะเบียนวิจัย ลักษณะดินนาที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวบาสมาติ ในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยปลูกในดินนาชุดต่าง ๆ 17 ชุด ทำการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางเคมี ปริมาณ amylose, Gel consistency, Alkalitest, ความหอม และอัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวเมื่อหุงสุก พบว่าคุณภาพเมล็ดข้าวทางเคมีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทำการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดข้าวทางกายภาพ, นน.100 เมล็ดของข้าวเปลือกและข้าวกล้องที่ 14  ขนาดรูปร่างเมล็ด พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทั้งความกว้าง,ความยาว และความหนา