บทคัดย่องานวิจัย

ผลของสภาพบรรยากาศควบคุมต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง

ต้องรัก บรรเทาทุกข์; วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 35 ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ) สิงหาคม-ธันวาคม 2547. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4. หน้า 399-402
2547
ผลของสภาพบรรยากาศควบคุมต่อการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง การศึกษาการเกิดอาการไส้สีน้ำตาลของสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองภายใต้สภาพบรรยากาศควบคุม (Controlled atmosphere, CA) โดยเก็บเกี่ยวสับปะรดจากจังหวัดตราด คัดเลือกผลที่มีความแก่ในระยะที่มีตาเปิดได้ 2 ตา ผลปราศจากตำหนิ การทำลายของโรคและแมลง มาเก็บรักษาในสภาพที่มี O2 ความเข้มข้น 3 และ 5% และ CO2 ความเข้มข้น 5 และ 10% ที่อุณหภูมิ 8°C ทำการบันทึกผลทุก 5 วันได้แก่ คะแนนอาการไส้สีน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อ (ค่า L และค่า Hue angle) กิจกรรมของเอนไซม์ polyphenol oxidase (PPO) ปริมาณ ascorbic acid และคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค จากการทดลองพบว่าสับปะรดที่เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศควบคุมจะเกิดอาการไส้สีน้ำตาลน้อยกว่าการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติ (O2 ความเข้มข้น 21%) และสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อ รวมทั้งชะลอกิจกรรมของเอนไซม์ polyphenol oxidase (PPO) และการสูญเสียปริมาณ ascorbic acid ได้ สับปะรดที่เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศปกติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอยู่ได้เพียง 10 วัน ขณะที่สับปะรดที่เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศควบคุมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอยู่ได้นานถึง 20 วัน อย่างไรก็ตามเมื่อเก็บรักษาสับปะรดเป็นระยะเวลานานมากขึ้นพบว่าสับปะรดเกิดกลิ่นและรสชาติที่ผิดปกติ