บทคัดย่องานวิจัย

ดัชนีเก็บเกี่ยวขององุ่นทำไวน์ พันธุ์เอกซ์เซลสิออร์ และ 316/57 จีเอ็ม

บุญแถม ถาคำฟู
วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532. 139 หน้า.
2532
ดัชนีเก็บเกี่ยวขององุ่นทำไวน์ พันธุ์เอกซ์เซลสิออร์ และ 316/57 จีเอ็ม

            การศึกษาอัตราการเจริญของผลและช่อผลองุ่น  (Vitis  vinifera L.)  พันธุ์เอกซ์เซลสิออร์  และพันธ์  316/57  จีเอ็ม  โดยทำการทดลองที่แปลงทดลองของสถานีทดลองพืชสวนห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม  2531  เพื่อกำหนดดัชนีการเก็บเกี่ยวขององุ่นทำไวน์  การวัดการเจริญของผล  ตั้งแต่  1 วันหลังดอกบานได้  80 เปอร์เซ็นต์  จนกระทั่งผลแก่  ปรากฏว่าผลองุ่นมีการเจริญเติบโตแบบดับเบิ้ลซิกมอยด์   (double sigmoid curve)  โดยที่ผลและช่อผลองุ่นมีการเจริญเติบโตด้านความกว้างและความยาวตลอดเวลาตามอายุที่เพิ่มขึ้น  องุ่นทั้ง  2 พันธุ์  มีผิวเปลือกสีเขียวขางลงเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวปนเหลือง  เมื่อผลองุ่นอายุได้  49  และ  51 วันหลังดอกบานตามลำดับ  หลังจากนั้นผิวเปลือกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวปนเหลืองโดยเพิ่มสีเหลืองมากขึ้นเรื่อย ๆ  จนกระทั่งผลองุ่นทั้ง 2 พันธุ์ อายุได้  79 วัน หลังดอกบาน  ผลองุ่นแก่จัดเต็มที่  และเมื่อผลองุ่นอายุได้  84-91  วันหลังดอกบาน  ผลองุ่นทั้ง  2  พันธุ์สุกเกินไป  พบว่าผลองุ่นมีสีเหลืองเข้มและกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนในที่สุด  ผลเหี่ยวแตกง่าย  ทำให้ง่ายต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา

            องุ่นพันธุ์เอกซ์เซลสิออร์และ  316/57  จีเอ็ม  มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้  (total soluble solids ; TSS)  เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ตลอดอายุของผล  แต่ปริมาณกรดรวม  (total acids ; TA)  ในน้ำคั้นมีค่าลดลงทำให้อัตราส่วนระหว่างปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ต่อกรด  (TSS : TA)  เพิ่มขึ้น  และทำให้ผลองุ่นมีรสหวานมากขึ้นพร้อมกับมีรสเปรี้ยวลดลง  สภาพความเป็นกรดเป็นด่างเพิ่มขึ้นตามอายุของผลองุ่นที่เพิ่มขึ้น  ปริมาณวิตามินซีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  แต่ในช่วงที่ผลองุ่นแก่จัดเกินไปปริมาณวิตามินซีลดลง  คลอโรฟิลล์เอ  และคลอโรฟิลล์บีลดลงตามอายุของผลองุ่นที่เพิ่มขึ้น

            คุณภาพของไวน์องุ่นพันธุ์เอกซ์เซลสิออร์  และ 316/57  จีเอ็ม  กระทำโดยนำผลองุ่นทั้ง  2  พันธุ์  มาทดลองทำไวน์  ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน  2531  ถึงเดือนพฤษภาคม  2532  พบว่าไวน์จากผลองุ่นพันธ์เอกซ์เซลสิออร์มีรสดีที่สุด  ได้จากองุ่นที่มีอายุ  72 วันหลังดอกบาน  รองลงมาคือ  อายุ  79  และ 65 วันหลังดอกบานตามลำดับ  ส่วนไวน์องุ่นพันธุ์  316/57 จีเอ็ม  มีรสชาติดีที่สุด  จากองุ่นเก็บเกี่ยวเมื่อ  72 วันหลังดอกบาน  รองลงมาคือ  ผลองุ่นเก็บเกี่ยวเมื่อ  65  และ  79  วันหลังดอกบานตามลำดับ

            ลักษณะที่สามารถนำมาเป็นดัชนีการเก็บเกี่ยวผลองุ่นพันธุ์เอกซ์เซลสิออร์  อาจพิจารณาได้จากอายุผลตั้งแต่  72  ถึง  79  วันหลังดอกบาน  หรือ  105  ถึง  112  วันหลังตัดแต่งกิ่ง  ผลมีสี  10  Y 7/9  strong greenish yellow  ถึง  7.5 Y  7/9  strong greenish yellow  ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้  18.44  ถึง  21.00  เปอร์เซ็นต์  ปริมาณกรดรวมระหว่าง 1.06  ถึง  0.85  เปอร์เซ็นต์  อัตราส่วนระหว่างของแข็งที่ละลายน้ำต่อกรด  16.77  ถึง 23.67  สภาพความเป็นกรดเป็นด่าง  3.40  ถึง 3.53  ปริมาณวิตามินซี  26.46  ถึง 26.10  มิลลิกรัม/น้ำคั้น  100 มิลลิลิตร  ปริมาณคอลโรฟิลล์เอ  0.022  ถึง  0.016  มิลลิกรัม/กรัม  และปริมาณคลอโรฟิลล์บี 0.010  มิลลิกรัม/กรัม  และพันธุ์  316/57  จีเอ็ม  อายุผลตั้งแต่  65  ถึง  79  วันหลังดอกบาน  หรือ  100  ถึง  114 วันหลังตัดแต่งกิ่ง  ผลมีสี  5 GY  7/10  strong yellow green  ถึง  10  Y  7/9 strong greenish yellow    ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้  15.76  ถึง  19.32  เปอร์เซ็นต์  ปริมาณกรดรวมเฉลี่ย  1.18  ถึง  0.67  เปอร์เซ็นต์  อัตราส่วนระหว่างปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ต่อกรด  12.84  ถึง  28.90  สภาพความเป็นกรดเป็นด่าง  3.16  ถึง  3.36  ปริมาณวิตามินซี  17.59  ถึง  21.18  มิลลิกรัม/น้ำคั้น  100  มิลลิลิตร  ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ  0.018  ถึง  0.014  มิลลิกรัม/กรัม  และปริมาณคลอโรฟิลล์บี  0.021  ถึง  0.010  มิลลิกรัม/กรัม