มุ่งวิจัย 'ยางผสมสารเคมี' เพื่อส่งออก

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 56
หลังมูลค่าส่งออกยางพาราในตลาดต่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 57,571 ล้านบาทในปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรก็ได้เร่งศึกษาแนวทางวิเคราะห์ปริมาณยางธรรมชาติในยางผสมสารเคมี เพื่อมุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสร้างฐานผลิตผลิตภัณฑ์ยางในต่างประเทศ หวังช่วยยกระดับราคายางอันจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการทำสวนยาง

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก