โซนนิ่งพืช 6 ชนิด ลดต้นทุนการผลิต

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 56
จากนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้มีการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณความต้องการซื้อกับปริมาณความต้องการขายสินค้า โดยกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อให้เกษตรกรทำการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อให้การเพาะปลูกเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ล่าสุดนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดเขตความเหมาะสมสำหรับพืชเกษตรเศรษฐกิจ 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์