'หมอดินอาสา' มุ่งแก้ปัญหาดิน สู่ความแกร่งภาคเกษตรยั่งยืน

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 56
ไม่ปฏิเสธว่าผลจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมาจากการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกต้องจากอดีตจนปัจจุบัน มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผลจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดนโยบายลักษณะการให้บริการเชิงรุกถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกร ภายใต้ชื่อ “หมอดินอาสา” ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและยังสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก