เพลี้ยแป้ง ยังต้องเฝ้าระวัง

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 55
จากการสำรวจติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 46 จังหวัด ในช่วงเดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบเพลี้ยแป้งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ได้มีการใช้แมลงช้างปีกใสและแตนเบียน ในพื้นที่ 13 จังหวัด รวมพื้นที่ 26,195 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังยืนต้นทั้งประเทศ

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์