ผลศึกษา ใช้ปุ๋ยผลิตข้าว ใช้ปุ๋ยผสมให้ผลผลิตดีกว่า

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 55
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยในการผลิตข้าวในพันธุ์ข้าวปทุมธานี 80 พันธุ์ปทุมธานี 1 จังหวัดสุพรรณบุรี และข้าวหอมมะลิ 105 จังหวัดสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก 2553/2554 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ศึกษาต้นทุนผลตอบแทนการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร แยกตามลักษณะการใช้ปุ๋ย ได้แก่ เคมีอย่างเดียว เคมีร่วมกับอินทรีย์ และแบบอินทรีย์อย่างเดียว ...

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์