เกษตรเร่งสกัดเพลี้ยแป้งระบาด เผย 4 จังหวัดอาการน่าห่วง

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 55
จากการสำรวจติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 46 จังหวัด ณ วันที่ 28 มีนาคม พบเพลี้ยแป้งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยการใช้แมลงปีกช้างใสและแตนเบียนในพื้นที่ 13 จังหวัด รวมพื้นที่ 26,195 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังยืนต้นทั้งประเทศ คือ 8,624,573 ไร่ พื้นที่โดยรวมระบาดเพิ่มขึ้น 2,142 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.91 เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังที่ผ่านมา โดยในส่วนของพื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้นต้องรีบดำเนินการควบคุมมี 4 จังหวัด คือ จ.ยโสธร นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พื้นที่ระบาดอยู่ในระหว่างการควบคุมคงเดิม 4 จังหวัด คือ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุทัยธานี และสระแก้ว

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า