เร่งต่อยอด 'ข้าวโพดตักหงาย' สายพันธุ์ดั้งเดิม-ตลาดต้องการ

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 55
จากที่ “ข้าวโพดตักหงาย” พืชท้องถิ่นของเมืองเลย นับวันใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่หันไปปลูกข้าวโพดพันธุ์การค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้สายพันธุ์ข้าวโพดเกิดการปนเปื้อนและกลายพันธุ์ เป็นเหตุผลให้กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ได้ดำเนิน “โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดตักหงายสายพันธุ์แท้” เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก