พรรณไม้ใหม่ของโลกในไทย

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 54
กรมวิชาการเกษตร ได้ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกที่สำรวจได้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2552 จำนวน 2 ชนิด และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาดอยตุง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพรรณไม้ทั้ง 2 ชนิด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 คือ “ภูมิพลินทร์” และ “นครินทรา”

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์