งัด 3 มาตรการบริหารลิ้นจี่ เกษตรชี้สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลผลิตออกตลาดช้ากว่ากำหนด

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 54
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ ได้รับทราบโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี 2554 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ มีมติเห็นชอบให้จังหวัดเป็นแกนหลักในการจัดทำแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัด โดยมีส่วนกลางให้การสนับสนุน และให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด เป็นกลไกในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการป้องหันแก้ไขปัญหาผลไม้ในพื้นที่

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า