รื้อตัวเลขพยากรณ์สินค้าเกษตร สศก.ชี้ภัยธรรมชาติ-ศัตรูพืชระบาดหนักส่งผลกระทบยอดผลิต

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 54
จากสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก ดังนั้น สศก.จะต้องติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการปรับตัวเลขการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้ในส่วนของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกยางพาราไม่เกิน 50,000 ไร่ เพราะเป็นช่วงที่ต้นยางผลัดใบซึ่งให้ผลผลิตไม่มากนัก แต่ในด้านประมงการเลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหายมาก เพราะที่ผ่านมาราคากุ้งดีทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้น

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า