ศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ ต้นกล้าแห่งท้องถิ่น

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 54
กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนเร่งขับเคลื่อน “โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอ” เป้าหมาย 223 ศูนย์ ในพื้นที่ 72 จังหวัด โดยมุ่งสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแหล่งรวบรวม และผลิตขยายเพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันยังเน้นให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน ด้านการคัดเลือกพันธุ์ การจัดการพันธุ์ และผลิตขยายพันธุ์พืชที่มีคุณภาพเก็บไว้ใช้เอง พร้อมส่งเสริมการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเพียงพอ ภายใต้การบริหารจัดการของเกษตรกรในท้องถิ่นเป็นหลัก

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์