เกษตรเข็นฟาร์มสัตว์น้ำ GAP คลอดคู่มืออบรมวิทยากร ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร

หมวดหมู่ : ข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 54
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มอบให้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษา การจัดทำหลักสูตรและคู่มือประกอบการฝึกอบรมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร-มกษ.7417-2552 เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำไปถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP

อ่านข่าวนี้ต่อที่ หนังสือพิมพ์แนวหน้า