เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยงานร่วม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หน่วยงานร่วม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หมวดหมู่ : เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ลำดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์
1
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/013 Rheometer with Accessories
2
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/014 Atomic Absorption Spectrophotometer
3
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/015 Centrifuge
4
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/016 Freeze Dry
5
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/017 Thermal Cycle
6
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/018 Shock and Vibration Tester
7
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/019 Chamber Heat Treatment Oven
8
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/021 Gas Analyzer Set (Gas Chromatography)
9
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/022 Gas Permeation Tester System
10
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/023 Vacuum Plastic Sealer
11
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/024 Vacuum Evaporator
12
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/025 Ultra Low Temperature Deep Freezer
13
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/026 CO2 Incubator
14
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/027 High Performance Liquid Chromatography
15
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/028 Vibration Test System
16
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/029 Compression Tester
17
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/030 Autoclave
18
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/031 Amino Acid Analyzer
19
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/032 CA-Gas Analyzer System
20
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/033 Bioclean Bench System
21
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/034 CA-Mixing System
22
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/035 Cooling Circulator
23
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/036 Microscope System with camera
24
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/037 Ultra Low Temperature Chamber
25
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/038 Water purified apparatus
26
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/041 Incubator Shaker
27
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/042 Gel Documentation Analysis System
28
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/043 Carbon Dioxide Permeation Tester System
29
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/044 Chlorophyll Analysis System
30
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/020 Oil Vacuum Pump
31
PHT-ADB-KMUTT-E.45/4/045 Nitrogen Analyzer (ชุดวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน)
32
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/046 Refrigerated Cenfrifuge (เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง)
33
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/047 Acetaldehyde Analyzer Set
34
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/048 Microtome set (เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืช)
35
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/049 Cleaning Bench System
36
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/051 Vacuum Plastic Sealer (เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ)
37
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/054 Freeze Drier Set
38
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/055 Grain Quality Testing System
39
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/056 Cold Chamber System
40
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/057 Anthocyanin Analyzer Set
41
PHT-ADB-KMUTT-E.47/4/058 Vertical Electrophoresis Apparatus
42
PHT-ADB-KMUTT-E.48/4/053 Volatile Compounds Analyzer